Visió, valors i estratègia

Qui som

Què volem arribar a ser

Quines estratègies seguim?

El Pla Estratègic defineix els cinc principals eixos que han de guiar els Plans d’acció anuals en els propers anys.

Aquests eixos responen als diferents àmbits sorgits com a resultat dels diàlegs múltiples i del seminari prospectiu, fruit d’un treball compartit i, que han de ser presents en les diferents accions que es despleguin.

Organigrama

Patronat

Mn. Toni Roman

President

SR. PERE PADRÓ I HERNÁNDEZ

Vicepresident

SR. GUSTAU CASALS I SERRA

Tresorer

SR. CARLES BACHS I BOTÉ

Comptador

Andrea del Moral Molinero

Secretària no patrona

SR. ANTONI CLAPÉS I VIÑAS

Vocal

SR. FRANCESC ESTRADA I MARINÉ

Vocal

SRA. MIREIA FARGA BOTA

Vocal

SRA. NÚRIA MANÉ CLAVÉ

Vocal

SRA. MARIA PADRÓ I HERNÁNDEZ

Vocal

SR. JOSEP MARIA ROIG TUTUSAUS

Vocal

SR. JOAQUIM VIDAL GISPERT

Vocal

Consell executiu

MARIA PADRÓ

Patrona

Pere Padró

Patró

Josep Maria Roig

Patró

Xema Gil

Gerent

Susanna Fraile

Directora de la residència i el centre de dia.

Marta Serrano

Directora del Col·legi Sagrada Família

Retribucions

El total de la retribució anual del conjunt de directius de la Fundació (Gerència/Direcció de la Residència i Centre de Dia/Direcció de l’Escola Sagrada Família) és de:

160.000€

Els patrons exerceixen els càrrecs de manera voluntària.

Col·lectiu de persones beneficiàries

Les persones destinatàries dels serveis són de perfils diversos i amb característiques i necessitats biopsicosocials diferents.

D’acord amb la normativa vigent l’edat mínima d’ingrés s’estableix als 65 anys. Excepcionalment, seran admeses persones menors de 65 anys, quan l’informe mèdic i social manifesti que aquest és el recurs més adequat per atendre-les. En el cas de les places concertades i col·laboradores amb la Generalitat de Catalunya la seva admissió es formalitzarà mitjançant una resolució d’excepcionalitat.

En el cas de places concertades de la residència, cal tenir reconegut un grau II o III de dependència per a poder accedir, sinó hi ha cap resolució d’excepcionalitat per part de la Generalitat.

Al centre de dia, l’accés públic ha de ser a partir del reconeixement del grau I, II o III.

En el cas de places privades, tenen preferència les persones nascudes al barri de Sant Andreu de Palomar de Barcelona o que hagin tingut veïnatge, ells o els seus familiars.

Per entrar a viure  a la residència, la persona interessada o bé el seu referent haurà de fer una sol·licitud al centre per passar a formar part de la llista d’espera. L’accés a les places públiques s’efectua d’acord amb la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya.

Previ a l’acollida, part de l’equip professional realitzarà una sèrie d’entrevistes amb la persona interessada i/o llur familiar o persona de referència per conèixer  la seva biografia, desitjos, preferències, aspectes de salut, fortaleses i capacitats per afavorir així la personalització de l’atenció, ja que entenem que cada persona és única.

La documentació requerida per poder efectuar l’acollida és la següent:

  • Fotocòpia del NIF i TSI i assegurança mèdica privada, si s’escau, de la persona resident o assistent al centre de dia.
  • Informes mèdics del seu estat físic i psíquic recents, així com fotocòpia de la recepta electrònica i de les visites mèdiques pendents.
  • Fotocòpia del NIF d’un familiar o persona de referència.
  • Llistat de telèfons i adreces dels familiars i amistats de referència.
  • Fotocòpia d’un certificat d’empadronament.
  • Documentació d’autorització de càrrec bancari.
  • Fotocòpia del certificat de pensió de la Seguretat Social.
  • En el cas de disposar de la modificació de la capacitat legal, fotocòpia de la resolució judicial (sentència de modificació de capacitats) i acta d’acceptació del càrrec de tutor/a legal.
  • En el cas de tenir una pòlissa d’assegurança de decessos, fotocòpia del darrer rebut de pagament.
  • Fotocòpia dels documents entorn a l’expedient de dependència i discapacitat.
   Fotocòpia dels tràmits i resolucions en relació al tràmits de dependència i  discapacitat.

El centre es reserva el dret a no admetre persones amb antecedents psiquiàtrics, malalties contagioses i persones que requereixin atenció mèdica continuada.

Si no és possible obtenir la manifestació de la lliure voluntat d’ingrés del resident ni del seu representant legal, es procedirà segons els termes previstos en l’article 7 del Decret 284/1996, de 23 de juliol de regulació del sistema català de serveis socials, modificat pel Decret176/2000, de 15 de maig.

El dia de l’acollida l’auxiliar de referència i la treballadora social, la cap d’infermeria o la psicòloga donaran la benvinguda a la persona i la seva família.

L’escola, com a centre educatiu privat-concertat amb fons públics, segueix la normativa establerta del Departament d’Ensenyament relativa als criteris d’admissió d’alumnes. Una normativa que relacionem a continuació.

SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL, ETAPA PRIMÀRIA I ESO:

Es poden matricular al primer curs de segon cicle d’educació infantil els infants que compleixen 3 anys el 2019 (i els més grans que han fet una retenció a la llar d’infants o que tenen un informe d’avaluació psicopedagògica de l’equip d’assessorament psicopedagògic que ho aconsella).

S’han de matricular al primer curs de l’educació primària els nens que compleixen 6 anys el 2019 (i els d’edat diferent que procedeixen del darrer curs d’educació infantil).

S’han de matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria (ESO) els nens que compleixen 12 anys el 2019 (i els d’edat diferent a qui correspon acadèmicament iniciar aquesta etapa).

Abans de fer la matrícula, per accedir al primer curs del segon cicle de l’educació infantil o per ser admès per primera vegada en un centre, en primer lloc cal fer la preinscripció, és a dir, presentar la sol·licitud d’admissió al centre. Per fer la preinscripció cal:

  • conèixer el calendari del procés,
  • consultar els centres,
  • conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds (i la documentació que els acredita),
  • presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència),
  • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions,
  • consultar el centre assignat, i
  • fer la matrícula.

Cada centre educatiu informa del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l’adscripció a altres centres, de si disposa de mitjans específics d’adaptació a determinades discapacitats dels alumnes, del règim de finançament, del caràcter propi del centre, de les activitats complementàries i serveis que ofereix, i de la disponibilitat de menús especials per a malalties cròniques del sistema digestiu, endocrí o metabòlic.

A més dels centres, també informen sobre el procés de preinscripció i matrícula els ajuntaments, els serveis territorials (i les oficines gestores) del Departament d’Educació i les oficines municipals d’escolarització (OME). En el cas de Barcelona ciutat, cal adreçar-se al Consorci d’Educació de Barcelona, a la plaça d’Urquinaona, 6.

ENSENYAMENTS DE BATXILLERAT:

Els ensenyaments de batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s’hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s’hagi obtingut el graduat en educació secundària obligatòria.

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per accedir al batxillerat:

  • de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s’està cursant l’ESO,
   de qualsevol modalitat si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu, encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat,
  • de la modalitat d’arts, i
  • si es prové d’un institut que no imparteix el batxillerat (si es demana plaça a l’institut al qual està adscrit, la sol·licitud és preferent per ser admès o admesa a qualsevol modalitat de batxillerat, excepte la d’arts).

Per fer la preinscripció cal:

  • conèixer el calendari de tot el procés,
  • consultar els centres,
  • conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds i reunir la documentació, si escau
  • emplenar i presentar la sol·licitud: si és la sol·licitud electrònica, amb l’enviament ja queda enregistrada; si s’emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal presentar la sol·licitud al centre,
  • presentar la documentació identificativa o dels criteris al·legats, només en els supòsits en què no ha estat possible validar-los electrònicament, i que es detallen al resguard de presentació de la sol·licitud, en els diferents apartats,
  • consultar els resultats quan es publiquin les diverses llistes,
  • consultar el centre assignat, i
  • fer la matrícula.

 

També poden informar sobre la preinscripció i la matrícula els ajuntaments, els serveis territorials i les oficines gestores del Departament d’Educació. Per a qualsevol consulta relacionada amb la preinscripció a la ciutat de Barcelona, cal adreçar-se al Consorci d’Educació de Barcelona (plaça d’Urquinaona, 6).

Cada centre informa del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l’adscripció a altres centres, si en té, dels mitjans específics d’adaptació a determinades discapacitats dels alumnes, del règim de finançament, del caràcter propi del centre, de les activitats complementàries i serveis que ofereix i de la disponibilitat de menús especials per a malalties cròniques del sistema digestiu, endocrí o metabòlic.

Els centres que disposen de beques de programes de mecenatge reconeguts pel Departament d’Educació per afavorir el conreu del talent en determinades matèries, poden reservar places en el primer curs de batxillerat per als alumnes a qui s’hagi atorgat alguna d’aquestes beques.

ADMISSIÓ AL LLARG DEL CURS:

A partir de l’inici de les classes, les sol·licituds d’admissió al segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria només s’atenen, si hi ha places vacants, en els casos següents:

  • Alumnes no escolaritzats a Catalunya.
  • Canvis de domicili a un altre municipi, o districte en el cas de Barcelona, dels pares, mares, tutors o tutores o guardadors o guardadores.
  • Altres circumstàncies excepcionals, entre les quals s’inclouen els canvis de centre derivats d’actes de violència de gènere o d’assetjament escolar.

Les sol·licituds d’admissió es poden presentar en el centre sol·licitat, que admet l’alumne o alumna si disposa de vacants en l’ensenyament i nivell demanats i sempre que compleixi les condicions abans esmentades.

Si el centre que rep la sol·licitud no té places vacants o la sol·licitud no s’ha presentat al centre, es remet a la comissió de garanties d’admissió o a l’oficina municipal corresponent, que orienta els pares o tutors, els informa dels centres que disposen de vacants adequades a la seva sol·licitud, pren nota de les seves preferències i envia la sol·licitud al primer centre dels demanats que té places vacants, per tal que procedeixi a l’admissió de l’alumne.

Contacte

+34 933 453 529

Comunicació i premsa

comunicacio@casaasil.cat

Col·legi Sagrada Família

escola@safa.cat

Recursos humans i selecció de personal

seleccio@casaasil.cat

Residència i Centre de Dia

asil@casaasil.cat

On som

C/Agustí i Milà 72,82 baixos
08030 Barcelona

Xarxes socials